Зочин

Одоогоор 14 зочин холбогдсон

« Нэгдүгээр сар 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Санал асуулга

Та манай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд үнэлгээ өгнө үү!

MongolianEnglish (United Kingdom)
A+ R A-

УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ДҮРЭМ

Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë

1. Ýíýõ¿¿ ä¿ðìýýð Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн ( öààøèä хүрээлэн ãýõ )-г áàéãóóëàõ, ò¿¿íèé ýðõ, ¿¿ðýã, óäèðäëàãà, ñàíõ¿¿æèëòòýé õîëáîãäñîí íèéòëýã õàðèëöààã çîõèöóóëíà.

2. Хүрээлэн íü óëàìæëàëò àíàãààõûí ýðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæèë, ñóðãàëò, ýì÷èëãýý ñóâèëãàà, эмийн ¿éëäâýðëýë, àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààã õîñëîí ÿâóóëàõ ýðäýì øèíæèëãýýíèé мэргэжлийн төрөлжсөн áàéãóóëëàãà ìºí.

3. Хүрээлэн íü ¿éë àæèëëàãààíäàà ¯íäñýí õóóëü , Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí òóõàé , Òåõíîëîãè äàìæóóëàõ òóõàé , “Инновацийн тухай” õóóëü, Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí òóõàé õóóëü áîëîí õóóëü òîãòîîìæèéí áóñàä àêòûã óäèðäëàãà áîëãîíî.

4. Хүрээлэнгèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä óëàìæëàëò àíàãààõûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áîëîí áóñàä áàéãóóëëàãà íýãäýæ áîëíî.

5. Хүрээлэнгийн ä¿ðìèéã Боловсрол, Соёл Шинжлэх Ухааны Яам áàòàëíà.

6. Хүрээлэн íü òîãòîîñîí æóðìûí äàãóó ¿éëäñýí òýìäýã, àëáàí áè÷ãèéí õýâëýìýë õóóäàñ, харилцах данс бүхий хуулийн этгээд мөн.

7. Хүрээлэн íü øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãын харъяалалд байх ба òîãòîîñîí æóðìûí äàãóó Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт á¿ðòã¿¿ëæ ãýð÷èëãýý àâíà.

8. Хүрээлэнгийн á¿ðýëäýõ¿¿íä áàéãàà àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã Уламжлалт эмийн үйлдвэр холбогдох хууль журмын дагуу үйл ажиллагааныхаа орлогын дансыг банкинд байршуулж шинжлэх ухаан, технологийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зарцуулна.

9. Уламжлалт эмийн үйлдвэр бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор Гарааны компани, жижиг дунд үйлдвэрийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр байгуулан ажиллуулж болно.

Õî¸ð. Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны зарчим, ýðõ , ¿¿ðýã

10. Хүрээлэнгийн үндсэн зорилт нь ýðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæèë ã¿éöýòãýõ áîëîí ñóðãàëò, ýì÷èëãýý ñóâèëãàà, эмийн ¿éëäâýðëýë явуулах, төсөл хэрэгжүүлэх, үр дүнг дэлгэрүүлэх явдал мөн.

11. Хүрээлэнгийн үйл ажиллагаанд ардчилсан зарчим, шинжлэх ухааны ёс зүй, олон ургалч үзэл, шударга ёс, бүтээлч хандлага, ил тод байдал, дайчин шуурхай чанарыг удирдлага болгоно.

12. Хүрээлэн дор дурьдсан чиг үүрэг хэрэгжүүлж дараах эрх эдэлнэ.

12.1. Îíîëûí ñóóðü ñóäàëãàà, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí болон инновацийн òºñëèéí ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàíä ºðñºëäºõ, òýäãýýðèéã ã¿éöýòãýõ;

12.2. Эðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûíõàà ¿ð ä¿íã àøèãëàõ, òåõíîëîãè äàìæóóëàõ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ;

12.3. Дîòîîä ãàäààäûí áîëîí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãàòàé øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí áîëîí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðýýíä õàìòðàí àæèëëàõ, õºòºëáºð, òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ, çóó÷ëàõ ;

12.4. Эðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûí ¿ð ä¿í, ¿éëäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿íýý çàõ çýýëä ìýäýýëýõ, ñóðòàë÷ëàõ, õóäàëäàí áîðëóóëàõ, øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë õýðýãëýã÷èä ¿íý òºëáºðã¿é øèëæ¿¿ëýí ºãºõ ;

12.5. Тóðøèëòûí á¿òýýãäýõ¿¿í áîðëóóëñàí îðëîãîî ýðäýì øèíæèëãýý òóðøèëòûí áààçûã áýõæ¿¿ëýõýä çàðöóóëàõ ;

12.6. Эðäýì øèíæèëãýýíèé áóñ àæèë ã¿éöýòãýñýí, ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëñýí, ýì÷èëãýý, ñóâèëãàà õèéñíèé áîëîí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëñíû îðëîãûã ä¿ðìèéíõýý çîðèëòûí äàãóó àøèãëàæ çàõèðàí çàðöóóëàõ ;

12.7. Хүрээлэнгийн ýä õºðºíãèéã ¿éë àæèëëàãààíûõàà çîðèëãîä íèéö¿¿ëýí çîðèóëàëòûí äàãóó ýçýìøèæ àøèãëàõ, çîõèõ æóðìûí äàãóó ¿íäñýí õºðºíãºä õàìààðàõ ýä õºðºí㺠îëæ àâàõ ;

12.8. Дîòîîä , ãàäààäûí áîëîí îëîí óëñûí øèíæëýõ óõààíû áîëîí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà, íèéãýìëýã, õîëáîîíä ãèø¿¿íýýð ýëñýõ, òýäãýýðèéí ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîõ, óäèðäëàãàä ñîíãîãäîõ ;

12.9. Үéë àæèëëàãààíûõàà ÷èãëýëýýð ñàëáàðûí ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷èíã äàâòàí ñóðãàõ áîëîí ìýðãýø¿¿ëýõ ñóðãàëò ÿâóóëàõ ;

12.10. Хîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèä çààñíû äàãóó ãàäààä, äîòîîäûí áàéãóóëëàãà, èðãýäòýé õàìòðàí гарааны компани áàéãóóëàõ ;

12.11. Хóóëèàð õàìãààëñàí íóóöààñ áóñàä ìýäýýëëèéã ÷ºëººòýé îëæ àâàõ:

12.12. Хîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæîîð òºðèéí áîëîí áàéãóóëëàãûí íóóöàä õàìààðóóëààã¿é òîõèîëäîëä ýðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûíõàà ¿ð ä¿íã íèéòýä ìýäýýëýõ:

12.13. Гàäààä îðîí, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí õàìòûí àæèëëàãààíä îðîëöîõ, ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàëä ñóäàëãààíû àæëûíõàà ¿ð ä¿íã èëòãýõ:

12.14. Хóóëü òîãòîîìæîîð îëãîñîí áóñàä ýðõ.

13 . Хүрээлэн íü äîð äóðüäñàí ¿¿ðýãòýé áàéíà :

13.1. Óëàìæëàëò àíàãààõ óõààíû òàëààðõè óëñûí õýìæýýíèé áîäëîãî áîëîâñðóóëàõàä îðîëöîõ ;

13.2. Эðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûã øèíæëýõ óõààíû ºíäºð ò¿âøèíä ã¿éöýòãýõ ;

13.3. Эðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûí ¿ð ä¿íã òóðøèí, ¿éëäâýðëýëä íýâòð¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâàõ ;

13.4. Эðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæèë ã¿éöýòãýõ òàëààð çàõèàëàã÷òàé áàéãóóëñàí ãýðýýíèé äàãóó õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýýã¿é, ýñõ¿ë ÷àíàðã¿é áóþó äóòóó áèåë¿¿ëñýí òîõèîëäîëä óã àæëûã ÷àíàðûí çîõèõ ò¿âøèíä õ¿ðãýõ, õîõèðëûã àðèëãàõ ¿éë àæèëëàãààã ººðèéí õºðºí㺺ð ã¿éöýòãýõ áóþó îëãîñîí õºðºíãèéã íºõºí òºëºõ ;

13.5. Эðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí ÿâö, ã¿éöýòãýë, ñàíõ¿¿æèëòèéí õºðºíãèéí çàðöóóëàëòûí ìýäýý, òàéëàíã øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãà áîëîí çàõèàëàã÷, ñàíõ¿¿æ¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãàä òîãòîîñîí æóðìûí äàãóó òîãòìîë áóþó òýäãýýðèéí øààðäñàí òóõàé á¿ð ¿íýí çºâ ãàðãàæ ºãºõ ;

13.6. Үéë àæèëëàãààíûõàà ÷èãëýëèéí äàãóó олон улсын эрдэм шинжилгээний хóðàë, ñóðãàëò ñåìèíàð çîõèîí áàéãóóëàõ, çºâëºãºº ºãºõ, ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ, ìýäýýëëýýð õàíãàõ ;

13.7. Эðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûí òàéëàíã øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ìýäýýëëèéí ñàíä çîõèõ æóðìûí äàãóó õ¿ëýýëãýí ºã÷ õàäãàëóóëàõ ;

13.8. Тóðøèëòûí áóñ ¿éëäâýðëýë, áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààã “Инновацийн тухай”, “Аж ахуй нэгжийн тухай”, “Татварын тухай” õóóëüä íèéö¿¿ëýí õýðýãæ¿¿ëýõ ;

13.9. Уëñûí õýìæýýíä óëàìæëàëò ýìíýëãèéí ýì÷èëãýý ¿éë÷èëãýý, ýìèéí ¿éëäâýðëýëòýé õîëáîîòîé õóóëü òîãòîîìæ, íîðì, íîðìàòèâ, ñòàíäàðò, ä¿ðýì çààâðûã боловсруулах, õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ

13.10. Уëàìæëàëò ýì, áýëäìýëä ÷àíàðûí áàòàëãààæóóëàëò õèéх, ÷àíàðûí áàòàëãààã¿é á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ýì÷èëãýý ¿éë÷èëãýýíä õýðýãëýõèéã õîðèãëîõ, óðãàìàë, àìüòàí, ýðäñèéí ãàðàëòàé ýìèéí ò¿¿õèé ýäèéã ýêñïîðòëîõ, èìïîðòëîõîä ÝÀÕÑ-ûí áîëîí Ýì áèîáýëäìýëèéí õÿíàëòûí àëáàäòàé õàìòàð÷ óëñûí íýðèéí ºìíººñ ýêñïåðòèç õèéõ ;

13.11. Уëàìæëàëò àíàãààõûí ÷èãëýëýýð àæèëëàæ áуй óëñ, õóâèéí õýâøëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäûã ìýðãýæèë, àðãà ç¿éí óäèðäëàãààð õàíãàõ ;

13.12. Уëàìæëàëò ýìèéí ò¿¿õèé ýäèéí íººöèéã òîãòîîõ, õîâîðäñîí áîëîí ãàäààäûí çàðèì ýìèéí óðãàìëûã íóòàãøóóëàí òàðèìàëæóóëàõ, óðãàìàë , àìüòàí, ýðäñèéí ãàðàëòàé õîâîð ò¿¿õèé ýäèéã õÿíàëòàíäàà àâ÷, àðâèæóóëàí õàìãààëàõ, àøèãëàõ, õýðýãëýõ çààâàð æóðàì áîëîâñðóóëàõад оролцох ;

13.13. Эìèéí õîâîðäñîí àìüòäûã ( õ¿äýð, áóãà ãýõ ìýò ) õÿíàëòàíäàà àв÷ õàìãààëàõ, ò¿¿õèé ýäèéã íü ýì, òàíä õýðýãëýõ àðãàç¿é, òåõíîëîãèéí íºõöºë, ñòàíäàðòûã áîëîâñðóóëàí áàòëóóëæ ìºðäºõ ;

13.14. Õ¿í àìûí ºâ÷ëºë, ýíäýãäëèéã ñóäàëæ, ò¿¿íòýé õîëáîãäñîí óëàìæëàëò ýìèéí ýì÷èëãýý, ñýðãèéëýëò, ¿éë÷èëãýý, ýìèéí òàëààðõè ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõ, áîëîâñðóóëàõ, çàäëàí øèíæëýõ, ìýäýýëýõ ;

Ãóðàâ. Хүрээлэнгийн óäèðäëàãà, бүтэц зохион байгуулалт

14. Хүрээлэн нь эрдмийн зөвлөл, захиргааны зөвлөл, захирал, дэд захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, албадын дарга, эмнэлгийн дарга, уламжлалт эмийн үйлдвэрийн дарга, салбар, сектор, лаборатори нэгжийн эрхлэгч нараас бүрдэнэ.

15. Ажлын онцлогоос хамаарч судалгаа туршилтын түшиц цех, нэгж байгуулж болно.

16. Хүрээлэн нь:

· Эрдэм шинжилгээний төв

· Уламжлалт анагаах ухааны төв эмнэлэг

· Уламжлалт эмийн үйлдвэр гэсэн үндсэн бүтэцтэй байна.

16.1. Эрдэм шинжилгээний төв нь:

· Онол аргазүйн сектор

· Эм судлалын сектор

· Хими, хими-технологийн сектор

· Байгалийн эмт бодисын баялаг судлалын сектор

· Туршилтын амьтан үржүүлэх вивар

· Хүдэр үржүүлэх эрдэм шинжилгээний станц гэсэн нэгжтэй

16.2. Уламжлалт анагаах ухааны төв эмнэлэг нь:

· Амбулаторийн тасаг

· Мэдрэлийн тасаг

· Уламжлалт эмчилгээний тасаг

· Эмчилгээ, хоол үйлдвэрлэлийн тасаг

· Салбар сувилал

· ЭМ-ийн мэдээлэлзүй, даатгал, программ хамгамжийн алба

· Эмчилгээ, чанарын алба

· Сувилахуйн алба

· Халдвараас сэргийлэх хяналтын алба гэсэн нэгжтэй

16.3. Уламжлалт эмийн үйлдвэр нь:

· Эмийн чанарын хяналтын лаборатори

· Микробиологийн лаборатори

· Эм ханган нийлүүлэх төв

· Эмийн ургамал тарималжуулах плантаци

· Тан, талх эмийн тасаг

· Шахмал эм, капсул, үрэл эмийн тасаг

· Галены эмийн тасаг гэсэн нэгжтэй

16.4. Захиргаа удирдлагын газар нь:

· Санхүү, аж ахуй, эдийн засгийн алба

· Захиргааны алба

· Төгсөлтийн дараах сургалтын алба

· Дотоод хяналт шалгалтын алба

гэсэн нэгжтэй байна.

17. Хүрээлэн эðäìèéí çºâëºë, захиргааны зөвлөлтэй байх бөгөөд захирал даргалан үйл ажиллагааг явуулна.

18. Эрдмийн зөвлөлийн á¿ðýí ýðõèéí õóãàöàà 3 æèë áàéõ áºãººä òóñ çºâëºë íü хүрээлэнгийн ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé àæëûí ÷èãëýëèéã òîäîðõîéëæ, ò¿¿íèé ÿâö, ¿ð ä¿í áîëîí ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ÷àíàð, ò¿âøèíä ¿íýëýëò, ä¿ãíýëò ºãºõ ¿¿ðýãòýé áàéíà.

19. Хүрээлэнгийн ýðäìèéí çºâëºëèéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿íäñýí õýëáýð íü õóðàëäààí áàéíà. Ýðäìèéí çºâëºëèéí ãèø¿¿äèéí 50-èàñ äýýø õóâü íü îðîëöñîí òîõèîëäîëä õóðàëäààíûã õ¿÷èíòýéä òîîöíî.

Õóðàëäààíààð äîð äóðüäñàí àñóóäëûã õýëýëöýíý :

- Эðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûí øèíæëýõ óõààíû ò¿âøèí, ¿ð ä¿íãèéí ÷àíàð ;

- Эðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòíû ¿éë àæèëëàãàà, óð ÷àäâàðûí ºñºëò, ò¿âøèíã òîãòîîõ, òýäíèé ìýðãýøëèéã íü äýýøë¿¿ëýõ, øàãíàë óðàìøóóëàëä òîäîðõîéëîõ àñóóäàë .

20. Захиргааны зөвлөл нь захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, нэгжийн дарга зэрэг албан тушаалтнаас бүрдэх бөгөөд хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан, дотоод зохион байгуулалт, аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаа, ажилтны нийгмийн баталгааг сайжруулах асуудлыг шийдвэрлэхэд зөвлөн туслах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

20.1. Захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг захирлын тушаалаар батална.

20.2. Захиргааны зөвлөлийн хурлын үйл ажиллагааны тэмдэглэл хөтлөх ба шаардлагатай тохиолдолд захирал тэмдэглэлийг үндэслэн тушаал гаргаж асуудлыг шийдвэрлэнэ.

20.3. Хүрээлэнгийн ºäºð òóòìûí àæëûã çàõèðàë óäèðäàõ áºãººä çàõèðëûã Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí àñóóäàë ýðõýëñýí Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿í òîìèëíî.

21. Хүрээлэнгийн зàõèðàë íü ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí äàäëàãà, òóðøëàãàòàé, ýðäìèéí çýðýã, öîëòîé, àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ ìýäëýã, ÷àäâàðòàé áàéíà.

22. Зàõèðàë íü ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèë, àæ àõóé, ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí àñóóäàë ýðõýëñýí Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿íòýé ¿ð ä¿íãèéí ãýðýý áàéãóóëæ àæèëëàíà.

23. ¯ð ä¿íãèéí ãýðýýã Òºñâèéí тухай” õóóëüä çààñàí õóãàöààíä ä¿ãíýíý.

24. Ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí àæèë, ¿¿ðãýý õàíãàëòã¿é áèåë¿¿ëñýí çàõèðëûã ¿¿ðýãò àæëààñ нь чөлөөлөх асуудлыг Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí àñóóäàë ýðõýëñýí Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿í шийдвэрлэнэ.

25. Зàõèðàë íü òºðèéí ºì÷èéí ýä õºðºíãèéã ýçýìøèõ, àøèãëàõ, çàõèðàí çàðöóóëàõ ýðõ, ¿¿ðãèéã òîäîðõîéëñîí ãýðýýã Òºðèéí ºì÷èéí õîðîîòîé áàéãóóëæ àæèëëàíà. Ãýðýýíä äàðààõ íºõöëèéã òóñãàñàí áàéíà:

- Хүрээлэнгийн ýçýìøèë ãàçðûã ýçýìøèõ, àøèãëàõ, õàìãààëàõ ;

- Хүрээлэнгийн ¿íäñýí õºðºíãºä õàìààðàõ ¿ë õºäëºõ áîëîí ýðãýëòèéí õºðºíãèéã äàíñíààñ õàñàõ ( àêòëàõ, øèëæ¿¿ëýõ ãýõ ìýò ) , øèíýýð àâàõäàà çºâøººðºë àâàõ ;

- Хүрээлэнгийн áàðèëãà áàéãóóëàìæ, òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæ, ýä õºðºíãèéí ò¿ðýýñèéí òºëáºðèéí çîõèõ õóâèéã õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæ, æóðìûí äàãóó òºâëºð¿¿ëýõ .

26. Зàõèðàë íü хүрээлэнгийн ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîãäñîí àñóóäëààð äîð äóðäñàí ýðõ ýäýëíý.

26.1. Дîòîîä, ãàäààäûí áàéãóóëëàãà, èðãýäòýé õàðèëöàæ, ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèë ã¿éöýòãýõ, òåõíîëîãè äàìæóóëàõ áîëîí ¿éëäâýðëýë, õóäàëäààíû ãýðýý, õýëöýë áàéãóóëàõ ;

26.2. Хүрээлэнгийн çàõèðãààíû àëáàí òóøààëòàí, àæèëòíóóä áîëîí ñàëáàð íýãæèéí äàðãà óäèðäëàãûã òîìèëîõ, ÷ºëººëºõ, òýäíèéã ñóðãàæ äàäëàãàæóóëàõ, ìýðãýø¿¿ëýõ, øàãíàæ óðàìøóóëàõ, øèéòãýõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõ ;

26.3. Хүрээлэнгийн ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ òóøààë, çààâðûã Ìîíãîë Óëñûí õóóëü òîãòîîìæèä íèéö¿¿ëýí ãàðãàõ ;

26.4. Хóóëü òîãòîîìæîîð îëãîãäñîí áóñàä ýðõèéã ýäëýõ .

27. Зàõèðàë íü äîð äóðüäñàí ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëíý.

27.1. Хүрээлэнгийн ñàëáàð íýãæèéí ¿éë àæèëëàãààã óÿëäóóëàí çîõèöóóëàõ, àæèëëàãñäûí íèéãìèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ ;

27.2. Хүрээлэнгийн øèíæëýõ óõààíû ÷àäàâõè, àæëûí ¿ð àøèã, ÷àíàðûã äýýøë¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ ;

27.3. Шèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãè, ¿éëäâýðëýë, эмчилгээ үйлчилгээний îð÷èíä òîãòâîðòîé, хамтач, нэг санаа зорилготой àæèëëàõ õàìò îëíûã á¿ðä¿¿ëýõ ;

27.4. Тºñëèéí çàõèàëãà, ò¿¿íèé ñàíõ¿¿æèëòèéí ñàíàëûã õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãàä òàâüæ øèéäâýðë¿¿ëýõ ;

27.5. Хóóëü òîãòîîìæîîð õ¿ëýýñýí áóñàä ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõ.

ĺðºâ. Хүрээлэнгийн ¿éë àæèëëàãààíû ñàíõ¿¿æèëò

28. Хүрээлэнгийн ã¿éöýòãýæ áóé ýðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûã äîð äóðäñàí ýõ ¿¿ñâýðýýñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý :

28.1. Óëñûí çàõèàëãàòàé ñóóðü ñóäàëãàà, инноваци, цөм технологи тэргүүлэх чиглэл, захиалгат òºñëèéã Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ñàíãаас ;

28.2. Оðîí íóòãèéí çàñàã çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí çàõèàëãàòàé ýðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûã îðîí íóòãèéí òºñâèéí õºðºí㺺ð ;

28.3. Аæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýíèé çàõèàëãàòàé ýðäýì øèíæèëãýý, òóðøèëò, çîõèîí á¿òýýõ àæëûã çàõèàëàã÷èéí õºðºí㺺ð ;

28.4. Эìíýëýã, ñóâèëëûí ¿éë àæèëëãààíû çàðäëûã улсын төсөв, ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíãààñ ;

28.5. Аìáóëàòîðèéí çàðäëûã óëñûí òºñ⺺ñ ;

28.6. Үйлдвэрлэлийн ¿éë àæèëëàãààã бүтээгдэхүүний борлуулалтын îðëîãîîñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý .

Òàâ. Хүрээлэнг òàòàí áóóëãàõ, ººð÷ëºí áàéãóóëàõ.

29. Хүрээлэнг òàòàí áóóëãàõ, ººð÷ëºí áàéãóóëàõ øèéäâýðèéã Çàñãèéí ãàçàð ãàðãàõ áºãººä òàòàí áóóëãàсан òîõèîлäîëä ò¿¿íèé ýçýìøèëä áàéñàí ýä õºðºíãèéã õóäàëäàí áîðëóóëæ, ºð àâëàãûã áàðàãäóóëñíû ýöýñò ¿ëäýãäýë ìºíãºí õºðºíãèéã óëñûí òºñºâò òºâëºð¿¿ëíý.

30. Äóóñãàëòûí òàéëàí òýíöëèéã ãàðãàæ óëñûí á¿ðòãýëýýñ õàñóóëñíààð хүрээлэнг òàòàí áóóëãàñàíä òîîöíî.