Зочин

Одоогоор 3 зочин холбогдсон

« Тавдугаар сар 2018 »
1 2 3 4 5 6 7
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Санал асуулга

Та манай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд үнэлгээ өгнө үү!

MongolianEnglish (United Kingdom)
A+ R A-

Бүтээгдэхүүн


Тан эм
1.Аглиг-4
2.Ар жутан
3.Бираага-5
4.Бариав-3
5. Бөөрөн шош-7
6. Банлаг-3
7. Гишүүн-3
8. Гагол-4
9. Гонид-5
10. Гавлын яс-3
11. Дэгд-4
12. Жамц-4
13. Жамба-6
14. Жамба -2
15. Жонлон-5
16. Жүрүр-7
17. Зандан-3
18. Зомошин -6
19. Индра-4
20. Лидэр-7
21. Манү-4
22. Манү-10
23. Марав-3
24. Марчин-13
25. Мартан -13
26. Норов-7
27. Сэма-3
28. Сум мод-7
29. Сэндэн-4
30. Сроло-4
31. Сүгмэл-3
32. Танчин-10
33. Харүца-5
34. Царвон-5
35.Цулхир-4
36.Чинтан
37.Юнва-4
38. Шумхан-2
39.Шар мод-3
Талх эм
40. Ран агар -8
41. Шун агар-8
42. Агар-15
43. Ар үр -5
44. Аржу
45. Агар-35
46. Алтан элс-8
47. Барагшун-9
48. Бираага-5
49. Бираага-13
50. Бойгар-10
51. Бөөрний арүр-18
52. Бонтаг-25
53. Банздоо-6
54. Ванжингарав-15
55. Пагрил-10
56. Гаа-7
57. Гиван-9
58. Гавар -9
59. Гавүр-25
60. Гүргэм-7 \олгойн
61. Гүргэм-7\зүрхний
62. Гүргэм-7\элэгний
63. Гүргэм-7 \дэлүүний
64. Гүргэм-7\хийн
65. Гүргэм-7\бөөрний
66. Гүргэмчогдон
67. Гагол-19
68. Гоюу-7
69. Гүмврүм-7
70. Дамнайжаг
71. Дали-16
72. Дэгд-8
73. Жамбрай-6
74. Жонш-6
75. Жонш-4

78. Манагчимбу
79. Жуган-25
80. Задь-5
81. Задь -14
82. Зандан-8
83. Зову-8
84. Лоцадгүнсэл
85. Лиши-6
86. Лиши-12
87. Олгой-13
88. Мана
89. Нару-3
90. Нидажэндог
91. Руда-6
92.  Ронтал -10
93. Сожид
94. Сүгмэл-10
95. Сүгмэл-7
96. Сэяв-6
97. Сэбрү-5
98. Сэбрү-4
99. Сэбрү-8
100. Сэмбрүбадмаа
давжид
101. Сорогзон-11
102. Сэрдэг-5
103. Сэрдог-11
104. Сэндэн-25
105. Танчин-25
106. Тагтүггүнсэл
107. Түглогүнсил
108. По арүр- 10
109. Шимшин-6
110.  Шижид-6
111. Жэршүн -6
112. Шамбрам-6
113. Шингүн-25
114. Юмодеүжин-24
115. Явуухай-6
Үрэл эм
116. Бойчун-15
117. Барагшун-13
118. Баву-7
119. Дүвтоврилгар
120. Банлаг-37
121. Жачун-13
122. Гүргэм-13
123. Гоюу-13
124. Дэгсрин-7
125. Дүдзирилгар
126. Жуган-25
127. Зандан-8
128. Задь-5
129. Затал-10
130. Ноцог-6
131. Рашинамжил
132. Руда-13
133. Сорогзонноров
134. Сарийчун
135. Сампилноров
136. Үлчү-18
137. Чацаргана-5
138. Чагдар үрэл
139. Чун-9
Эрдэм шинжилгээний үр дүнд
гарсан эм
1. Нейровален 0.5 гүрэл эм
2. Асваргал 0.3г үрэл эм
3. Барагшун 0.45 г үрэл эм
4. Шилмүүсний рашаан 400.0 г
5. Барагшунт рашаан 400.0 г
6. Халгайн рашаан 400.0г
7. Долоогоны ханд 25 мл
8. Стеллариафитин 100 мл сироп
9. Валмедин 25 мл
10. Таван рашаан 50.0 г
11. Барагшуны ханд 7%
12. Цинаспол 0.4 үрэл
13. Алтангагнуур 25 мл
Биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн
1.Агар
2.Бойчун
3.Гарнаг
4.Гарьдь
5.Гиван
6.Гургум
7.Даль
8.Жумза
9.Задь-5
10.Манагчимбу
11.Марчен
12.Норов
13.Рашинамжил
14.Руда
15.Сампилноров
16.Сожид
17.Сорогзон
18Сугмэл
19.Сэндэн
20.Танчен
21.Тунгалаг
22.Улчу
23.Шижид
24.Юнаа